Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24
  juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten
  behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.
 2. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen
  en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten
  tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke
  afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag
  toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
 4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire
  wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria
  te formuleren.
 5. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en
  bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Zonder
  exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op
  uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van
  het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker,
  evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalifcatie, het
  resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande
  mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische
  werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te
  verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie
  moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; aangaande de
  laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de
  niet-hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit
  het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen
  en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid.
  In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de Wet en Cao voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen
  en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendmedewerkers. De gebruiker staat als enige in voor het
  gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal
  tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten
  indien toegelaten in de zin van de Wet en Cao. De gebruiker dient het uitzendbureau te vrijwaren voor de aan het
  uitzendbureau opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de Wet en/of de Cao.
 7. In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid
  die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van
  toepassing zijnde cao’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt,
  dan is de gebruiker ertoe gehouden het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te betalen aan
  het uitzendbureau.
 8. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid,
  staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan
  onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze
  gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker.
 9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker staat, overeenkomstig
  artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake
  reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de
  gebruiker de uitzendmedewerkers op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft
  arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van
  de uitzendmedewerker op het werk etc.
 10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker.
  Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade.
  De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker
  wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de
  gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het
  uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal,
  geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het
  uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendmedewerkers
  uitvoert. Het uitzendbureau is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die
  eventueel door de gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen
  van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in
  het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. Het
  uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid
  van zijn uitzendmedewerkers.
 11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon,
  inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere
  looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze
  algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker
  is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van
  deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie
  aan de gebruiker.
 12. De uitzendmedewerker geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere medewerkers van de onderneming
  voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden
  uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfche of, indien geen werkpostfche vereist is, zoals die vermeld
  worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste
  beroepskwalifcatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari
  1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling
  van de uitzendmedewerker, aan het uitzendbureau over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfche heeft
  de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform
  artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
  en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale
  gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met
  het uitzendbureau werd afgesloten.
 13. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen
  te hebben getroffen, onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het
  opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden
  gesteld.
 14. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht
  op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de
  niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk
  door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties,
  factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen
  van het exemplaar ondertekend door de uitzendmedewerker binnen de 48 uur na het toesturen ervan door het
  uitzendbureau.
 15. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en
  de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze ondertekening zal onverwijld
  gebeuren na afoop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte
  en correcte afhandeling van de loonbetaling door het uitzendbureau geenszins in de weg zou staan. De gebruiker
  zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische
  prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of
  elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
 16. De facturatie gebeurt op basis van: de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische
  wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens
  wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien
  aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de
  gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de
  uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit
  kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals
  extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens
  beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. de overeengekomen coëffciënt en/of
  het overeengekomen tarief: deze coëffciënt en/of dit tarief worden door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd in
  geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de
  werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd bij stijging van het
  basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen
  die van toepassing zijn bij de gebruiker. De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze
  voorwaarden; de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties
  (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed
  overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement
  en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëffciënt als deze toegepast op
  het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor
  DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van deze coëfficient.
 17. Alle klachten betreffende de facturen moeten het uitzendbureau binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum
  per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
 18. De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende
  schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de
  kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt
  het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet
  van 12 %. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur een maand na de vervaldag, van rechtswege en zonder
  voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:
  voor de buitengerechtelijke kosten: 15 % op het factuurbedrag met een minimum van €125,00
  voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de
  rechtsplegingsvergoeding.
 19. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet
  vervallen facturen – worden onmiddellijk opeisbaar, vanaf de wanbetaling en één enkele factuur bij schriftelijke
  ingebrekestelling, in geval van geprostesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardigingen van
  de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs
  deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendmedewerker is niet gemachtigd facturen
  te innen.
 20. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval
  van wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van
  enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers
  onmiddellijk terug te trekken.
 21. In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 125 gepresteerde
  werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met
  de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per afgeworven uitzendmedewerker
  aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het
  brutojaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging.
  De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is
  forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade,
  geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden
  voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalifcaties evenals de gederfde
  winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem
  geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien
  de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker
  aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding
  met de uitzendmedewerker nog geen 125 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het
  uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker
  een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van
  de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals
  bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 125 werkdagen terbeschikkingstelling werd
  gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het
  aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door
  de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendmedewerker
  aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst
  met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, het afsluiten
  van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid
  (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde,
  waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of
  verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben,
  of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de
  door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
  ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat-uitzendmedewerker die door het uitzendbedrijf
  werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de
  uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende
  gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft:
  het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de
  gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
 22. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving: Op grond van artikel 1226 en volgende van
  het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan het uitzendbureau
  een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt
  hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. In geval van
  niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen
  door de gebruiker verstrekst bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het
  uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de gebruieker een schadevergoeding verschuldigd
  zijn gelijk aan de afwervingsvergoeding bepaald in artikel 20 wanneer nog geen 125 gepresteerde werkdagen
  terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt
  hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. Het
  uitzendbureau behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat
  het de omvang van de schade kan bewijzen.
 23. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een
  afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.
 24. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en
  Brugge bevoegd. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.
 25. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag opgesteld worden door de interne
  preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de klantinlener.
  Accent Jobs for People, als juridische werkgever, is niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex, Titel,
  II, hoofdstuk I, art. 3 en art. 12)

Copyright © 2020 Accent Jobs for People NV    Over Accent    Privacybeleid    Disclaimer

Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare    051 460 500   info@accentjobs.be   BTW BE 0455.069.956

linkedin Facebook instagram