wedstrijdreglement

A.  ALGEMEEN: Wat is dat nu, de ACCENT Innovatiecampus?

De Innovatiecampus is een jaarlijkse wedstrijd voor jongeren uit het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De eerste editie van ACCENT Innovatiecampus was deze van 2020 – 2021 – een samenwerking tussen ACCENT Jobs NV, Working Class Heroes VOF, Passant & Heem BV en FluxLab Netwerk vzw.

 1. Innovatiecampus is een jaarlijkse denk- & doewedstrijd voor kinderen en jongeren met als bedoeling kinderen en jongeren blijvend te enthousiasmeren rond wetenschap en techniek, innovatieve technologieën en toekomstgerichte manieren van samenwerken – liefst over disciplines, leeftijden, (klas)groepen… heen.
 2. Deelname aan de Innovatiecampus staat open voor alle kinderen, jongeren, leerlingen die schoollopen of hun verblijfplaats hebben in Vlaanderen.
 3. Deelname aan de Innovatiecampus kan voor teams van kinderen en jongeren tussen 5 en 19 jaar.
 4. De voertaal tijdens deze wedstrijd is Nederlands.
 5. Deelname aan de Innovatiecampus staat open voor teams van jongeren die worden samengesteld buiten de schoolmuren om, bijvoorbeeld in het kader van een buitenschoolse activiteit, voor jongeren die thuisonderwijs volgen of in het kader van activiteiten georganiseerd door jeugdhuizen, instellingen…
 6. Voor de Innovatiecampus schrijf je in als In deze teamwedstrijd vormt samenwerken een essentieel onderdeel van de centrale opzet. Individueel inschrijven is daarom niet mogelijk.
 7. Het minimum aantal deelnemers per team wordt bepaald op 5.
 8. Op het maximum aantal meewerkende jongeren per team staat in principe geen limiet, maar om organisatorische redenen wordt het aantal deelnemers aan de workshops die gelinkt zijn aan het traject (cf onder) beperkt tot 30. Uitzonderlijk kunnen extra workshops voor grotere teams worden ingelast, mits afstemming met de organisatie.

 

B.  STANDAARDVERLOOP/TIMING per editie

 1. 3e week mei 1e week september: inschrijvingen
 2. 2e week september: bevestiging geselecteerde deelnemende teams
 3. oktober: bekendmaking innovatievraagstuk aan elk deelnemend team
 4. oktober – maart: innovatie-wedstrijdtraject met tijdens deze periode
  1. eigen sessies (opzoekwerk, brainstormsessie, ideeën concreter maken, bijsturen)
  2. keynote door Henk Rijckaert (aangeboden door de organisatie)
  3. technisch-inhoudelijke workshop door een team van FluxLab Netwerk (aangeboden door de organisatie)
  4. presentatieworkshop door ACCENT (aangeboden door de organisatie)
 5. eind april: finale – juryvoorstelling
 6. mei: bekendmaking winnaars

C.  SELECTIE

 1. Elk jaar vanaf midden mei kunnen teams van kinderen en jongeren zich aanmelden voor de ACCENT Innovatiecampus-wedstrijd via het inschrijvingsformulier op de officiële website (https://innovatiecampus.be)
 2. Na aanmelding bepaalt een selectiecommissie welke scholen deel kunnen nemen aan het wedstrijdtraject.
 3. Het selecteren van teams voor het wedstrijdtraject gebeurt op basis van een aantal criteria:
  1. doordachte samenstelling team
  2. band met wetenschappelijke en technologische thema’s
  3. motivatie bij de inschrijving
  4. ervaring met of onderbouwde intentie om duurzaam in te zetten op innovatie
  5. evenwichtige samenstelling deelnemersveld
 4. Niet-weerhouden teams worden verwittigd en ontvangen een bijhorende motivatie

 

D.  WEDSTRIJDTRAJECT

 1. Als je inschrijft voor de ACCENT Innovatiecampus engageer je je voor een wedstrijdtraject na selectie.
 2. Selectie voor dit wedstrijdtraject houdt in dat elk team tijd voorziet om verschillende keren rond het innovatievraagstuk samen te komen, na te denken, te werken. Zie ook punt 4. Eénmalige inspanningen hebben binnen deze wedstrijd weinig zin.
 3. Het wedstrijdtraject heeft altijd als startpunt een “innovatievraagstuk” dat door een organisatie (een bedrijf, een onderzoeksinstelling, een persoon die …) naar voren wordt gebracht.
 4. Het geselecteerde deelnemende team wordt een innovatievraagstuk toegekend dat zo veel als mogelijk aansluit bij de eigen interesses, expertise, doelgroep. Het toegekende vraagstuk kan niet ingewisseld worden.
 5. Het wedstrijdtraject heeft als doel een proces in gang te zetten waarbij elk team het voorgelegde vraagstuk/probleem tracht te vatten, daarop aansluitend tot een reeks ideeën/mogelijke oplossingen komt en daarna 1 of meerdere uitwerkingen van die ideeën probeert te realiseren.

E.  FINALE – JURYVOORSTELLING

 1. Nadat je het wedstrijdtraject hebt doorlopen, volgt de finale: de voorbereiding van een presentatie die uiteindelijk voor een jury wordt gebracht.
 2. Elk deelnemend team engageert zich om minstens een delegatie van 3 teamleden af te vaardigen naar deze juryvoorstelling. Afhankelijk van de omstandigheden en de context kan door de organisatie een specifieke afvaardiging worden gevraagd.
 3. De juryvoorstelling vindt typisch plaats tijdens de Maker Faire, in april in Voor de editie 2022 werd dit vastgelegd op woensdag 27 april 2022.

   

F. BEOORDELINGSCRITERIA

 1. De jury wordt samengesteld uit mensen met ervaring op het vlak van wetenschap, technologie, onderzoek, innovatie en ondernemerschap.
 2. We trachten voor elke editie telkens minstens 4 ervaren juryleden te voorzien.
 3. Het uiteindelijke resultaat en de positie van de teams vormt steeds het resultaat van een gedeelde beslissing die in eer en geweten werd genomen – graag in consensus, soms als compromis.
 4. De jury houdt rekening met een aantal criteria, die kan je gebruiken om je innovatietraject aan af te toetsen:
  1. Onderzoek: op welke manier, met welke methoden werd het vraagstuk onderzocht? Begreep men waarover het vraagstuk ging? Welke bronnen raadpleegde men daarvoor?
  2. Samenwerking: op welke haalden teams een meerwaarde uit samenwerking? Werden er extra samenwerkingsverbanden opgezet?
  3. Creativiteit: was er sprake van heel wat ideeën? Durfde men buiten de geijkte paden lopen?
  4. Haalbaarheid: hoe realistisch en realiseerbaar waren de voorgestelde concepten en oplossingen?
  5. Realisatie: ging het team aan de slag met het uitwerken van concrete testmodellen? Konden deze modellen ook worden getest?
  6. Presentatie: Hoe goed werd het traject gebracht naar de jury? Kwam het wervend/enthousiast/dynamisch en verstaanbaar over, zonder aan inhoud in te boeten?
  7. Doorzettingsvermogen: Dingen die mislukken, ruzie in het team, een idee dat toch niet haalbaar uit te voeren blijkt, teamleden die ziek zijn als je hen net nodig had… het hoort er allemaal bij. Dit volledige proces is even belangrijk als je uiteindelijke eindresultaat en product. Leren uit faalervaringen, volhouden tot de eindmeet… – het zijn life skills die hier zeker hun meerwaarde kunnen bewijzen.

 

G.  PRIJZEN & WINNAARSTRAJECT

 1. De organisatie voorziet voor elk deelnemend team standaard een deelnemerspakket.
 2. Voor veel teams vormt het kunnen delen van de eigen kennis en ervaringen een doel op zich. Deze mindset willen wij stimuleren. Het openstaan voor het succes van andere teams willen wij absoluut aanmoedigen.
 3. Het prijzenpakket voor de winnaars van deze wedstrijd bestaat standaard uit een traject waarbij de winnende teams begeleid worden om hun winnende project te laten uitmonden in een versie 0 – graag tegen de volgende editie van de finale.
 4. De winnende teams engageren zich om ook voor dit winnaarstraject de nodige tijd en resources te investeren.

Copyright © 2020 Accent Jobs for People NV    Over Accent    Privacybeleid    Disclaimer

Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare    051 460 500   info@accentjobs.be   BTW BE 0455.069.956

linkedin Facebook instagram